Statut szkoły

Spis treści:
PREAMBUŁA. przejdź

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. przejdź
ROZDZIAŁ II GŁÓWNE CELE I ZADANIA SZKOŁY. przejdź
ROZDZIAŁ III SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH I WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY. przejdź
ROZDZIAŁ IV ORGANA SZKOŁY. przejdź
ROZDZIAŁ V KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY. przejdź
ROZDZIAŁ VI ORGANIZACJA SZKOŁY. przejdź
ROZDZIAŁ VII PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIąZKI CZŁONKA SPOŁECZNOśCI SZKOLNEJ. przejdź
ROZDZIAŁ VIII WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. przejdź
ROZDZIAŁ IX SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA. przejdź
ROZDZIAŁ X NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY. przejdź
ROZDZIAŁ XI UCZNIOWIE SZKOŁY. przejdź
ROZDZIAŁ XII WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIA W SZKOLE. przejdź
ROZDZIAŁ XIII GOSPODARKA FINANSOWA SZKOŁY. przejdź
ROZDZIAŁ XIV PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE. przejdź

PREAMBUŁA. Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

ROZDZIAŁ I . INFORMACJE OGÓLNE.
§ 1
1. Szkoła posiada nazwę: Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym zwany dalej Zespołem.
2. W skład Zespołu wchodzą:
1). Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Kazimierzu Dolnym zwana dalej szkołą podstawową.
2). Gimnazjum w Kazimierzu Dolnym zwane dalej gimnazjum.
3). Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzu Dolnym zwane dalej liceum.
3. Siedzibą Zespołu jest budynek położony w Kazimierzu Dolnym przy ulicy Szkolnej 1.

§ 2
1. Zespół jest szkołą publiczną, w związku, z czym:
1) .Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w sześcioletnim cyklu kształcenia w szkole podstawowej, w tym trzyletnie kształcenie zintegrowane w klasach I – III i trzyletnie nauczanie blokowe w klasach IV – VI, nauczanie w trzyletnim cyklu kształcenia przedmiotowego w gimnazjum oraz trzyletni okres kształcenia w liceum.
2). Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
3). Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w rozporządzeniu MENiS z dnia 10 września 2002 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i przypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub zakładu kształcenia nauczycieli, (Dz. U. nr 155 poz. 1288 ze zm.).
4). Realizuje ustaloną dla danego typu szkoły podstawę programową kształcenia ogólnego i szkolne plany nauczania dla danego etapu edukacyjnego ustalone na podstawie ramowego planu nauczania.
5). Prowadzi działalność edukacyjną określoną przez:
a). Szkolny zestaw programów nauczania dla danego typu szkoły, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego.
b). Program wychowawczy i szkolny program profilaktyki dla danego typu szkoły opisujące w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, obydwa programy są realizowane przez wszystkich nauczycieli i pracowników.
6). Stosuje przyjęte przez poszczególne typy szkół wewnątrzszkolne systemy oceniania oraz ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

§ 3
1. Organem założycielskim Zespołu jest Gmina Kazimierz Dolny.
2. Funkcję Organu prowadzącego Zespół sprawuje Rada Miejska lub Burmistrz na podstawie kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych.

§ 4
1. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie.

ROZDZIAŁ II. GŁÓWNE CELE I ZADANIA SZKOŁY.

§ 5
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

§ 6
1. Szkoła opracowała Misję Szkoły i Wizję Szkoły. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.
2. Misja szkoły:
Szkoła dąży do rozwoju ucznia wg jego indywidualnych możliwości i potrzeb, przygotowuje do samodzielnego, godnego i twórczego życia w społeczeństwie.

§ 7
1. Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój młodzieży. Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program Wychowawczy i Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach. W szczególności Szkoła:
1). Umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim na poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej szkoły.
2). Zapewnia uczniom bogaty, autorski program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań.
3). Z należytą troska dba o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów, miedzy innymi poprzez:
a. Organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności turystyczno – krajoznawczej,
b. Stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia,
c. Przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie,
d. Zapewnianie poszanowania uczniom ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
e. Umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
4). Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
5). Kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę problemach społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym.
6). Kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
7). Dostosowuje kierunki i treści kształcenia do standardów i wymagań egzaminacyjnych.
8). Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska.
9). Umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania.
10). Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury.
11). Zapewnia pomoc w nauce uczniom mającym trudności w nauce poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno wyrównawczych. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.
12).W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

§ 8
1. Szkoła szczególną opieką otacza uczniów wybitnie zdolnych.
1). Organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad.
2). Nawiązuje współprace z uczelniami wyższymi Lublina w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego.
3). Organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów szkoły.

§ 9
1. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.
§ 10
1. Szkoła kładzie duży nacisk na prowadzenie ścieżek między przedmiotowych w atrakcyjnej dla uczniów formie. Nad ich realizacją czuwają koordynatorzy ścieżek.

§ 11
1. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły.

ROZDZIAŁ III. SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH I WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY.

§ 12
1. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.

§ 13
1. Każdy nauczyciel czynnie uczestniczy w podejmowanych przez Szkołę działaniach wychowawczych.

§ 14
1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednego nauczyciela, zwanego dalej wychowawcą klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres nauki.

§ 15
1. Uczniowie i rodzice mają wpływ na dobór i ewentualną zmianę wychowawcy klasy z zastrzeżeniem § 59, ust. 1 pkt 4.

§ 16
1. Szkoła sprawuje opiekę pedagogiczną i zdrowotną nad uczniami w formach:
1). Realizowanych przez wychowawcę klasy, określonych w zadaniach wychowawcy klasy.
2). Określonych w obowiązkach nauczycieli, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oraz indywidualizację procesu kształcenia.
3). Przewidzianych w zakresie obowiązków Dyrektora Szkoły.
4). Zawartych w szkolnym Programie Profilaktyki.

§ 17
1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo podczas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych na terenie jej podległym oraz podczas zajęć organizowanych poza Szkołą, poprzez:
1). Realizację przez nauczycieli zadań nauczycieli zapisanych w § 131 niniejszego Statutu.
2). Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych, który uwzględnia:
a. Równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach.
b. Różnorodność zajęć w każdym dniu.
c. Nie łączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program nauczania tego wymaga.
3). Pełnienie dyżurów przez nauczycieli zgodnie z zasadami zapisanymi w § 133 pkt 3
4). Zasady organizacyjno – porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustanawia wicedyrektor, dzieląc Szkołę na rejony:
a. Parter łącznik i dziedziniec.
b. Parter po stronie LO i G.
c. I piętro po stronie SP.
d. II piętro po stronie SP.
e. I piętro po stronie LO i G.
f. Boisko.
5). Dyżury nauczycieli rozpoczynają się o godz. 7:45, a kończą po ostatniej przerwie lekcyjnej.
6). Przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na przedmiotach wymagających podziału na grupy.
7). Odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń szkolnych.
8). Oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami.
9). Obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny.
10). Prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym.
11). Uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, uzależnienia) oraz konieczności dbania o własne zdrowie.
12). Kontrolę obiektów należących do szkoły pod kątem zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów, jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły trwa, co najmniej 2 tygodnie.
13). Umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji szkoły w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp.
14). Oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały.
15). Ogrodzenie terenu szkoły.
16). Zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.
17). Zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię.
18). Dostosowanie sprzętu szkolnego do wymagań ergonomii.
19). Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do miejsca pracy oraz pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osób nieuprawnionych.
20). Wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich.
21). Wyposażenie pomieszczeń szkoły, w szczególności pokoju nauczycielskiego, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchni w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
22). Udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów.
23). Zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.
24). Zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren Szkoły.
25). Przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§ 18
1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, i materialną nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:
1). Organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami.
2). Rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych.
3). Organizację wycieczek integracyjnych.
4). Pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub psychologa szkolnego.
5). Udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji i zapewnienia opieki w drodze do domu.
6). Kierowanie do poradni specjalistycznej.
7). Respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej.
8). Organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.
9). Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez udzielanie pomocy materialnej w różnych formach.
10).Występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych uczniów również do Ministra Edukacji Narodowej.

§ 19
1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
1). Realizację przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki;
2). Rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów.
3). Realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami i psychologami.
4). Działania opiekuńcze wychowawcy klasy.
5). Działania pedagoga i psychologa szkolnego.
6). Współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

§ 20
1. Szkolny Program Profilaktyki opracowuje na początku każdego roku szkolnego specjalny zespół nauczycieli zwany dalej Komisją Profilaktyki Szkolnej, powoływany przez Dyrekcję Szkoły. Szkolny program profilaktyki uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska.

§ 21
1. Szkolny program profilaktyki zatwierdza na początku każdego roku szkolnego Plenarna Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom w na spotkaniach z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego.

§ 22
1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

§ 23
1. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na :
1) diagnozowaniu środowiska ucznia;
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce; 6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 24
1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
1) rodzicami;
2) psychologiem;
3) pedagogiem ;
4) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

§ 25
1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy:
1) rodziców;
2) ucznia;
3) nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem;
4) specjalisty;
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

§ 26
1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów , wynikających z :
1) wybitnych uzdolnień;
2) niepełnosprawności;
3) niedostosowania społecznego;
4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
5) specyficznych trudności w uczeniu się ;
6) zaburzeń komunikacji językowej;
7) choroby przewlekłej;
8) zaburzeń psychicznych;
9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;
11) zaniedbań środowiskowych;
12) trudności adaptacyjnych;
13) odmienności kulturowej.

§ 27
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
1) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;
3) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych; 4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5) zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;
6) zajęć socjoterapeutycznych;
7) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
8) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
9) porad dla uczniów;
10) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 28
1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:
1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;
2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;
3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;
4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;
5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;

§ 29
1. Kompetencje i zadania pedagoga szkolnego:
1). W zakresie zadań ogólnowychowawczych:
a). Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w Szkole.
b). Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci.
c). Współdziałanie w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły.
2). W zakresie profilaktyki wychowawczej:
a. Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.
b. Opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i trosk wychowawczej.
c. Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i troski wychowawczej.
d. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
3). W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:
a. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
b. Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
c. Udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych.
4). W zakresie pomocy materialnej:
a. Współtworzenie szkolnego Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej.
b. Organizowanie opieki i pomocy materialnej na wniosek uczniów, rodziców, wychowawców klas i Dyrekcji Szkoły.
c. Dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

§ 30
1. W celu realizacji zadań zawartych w § 23 pedagog miedzy innymi:
1). Jest członkiem Komisji Profilaktyki Szkolnej.
2). Posiada roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze Szkoły i środowiska.
3). Zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów, jak i ich rodziców.
4). Współpracuje na bieżąco z władzami Szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, służbą zdrowia, Radą Rodziców, w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych.
5). Współdziała z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku, zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.
6). Składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdanie dotyczące trudności wychowawczych występujących wśród uczniów Szkoły oraz podjętych działań.
7). Prowadzi następującą dokumentacje:
a. Dziennik pracy, w którym rejestruje się podjęte działania,
b. Ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej.
c. Ewidencję uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczącymi dysortografii i dysleksji.

§ 31
1. Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego.

§ 32
1. Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego, przedstawiając możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym towarzystwie.
3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek ucznia lub rodzica Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków Szkoły.

§ 33
1. Obowiązkiem wszystkich uczniów i nauczycieli Szkoły jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych.

ROZDZIAŁ IV.ORGANA SZKOŁY.

§ 34
1. Organami Szkoły są:
1). Dyrektor Szkoły - Dyrektor Zespołu Szkół.
2). Rada Pedagogiczna (RP) Zespołu Szkół.
3). Rady Rodziców Zespołu Szkół - odrębne dla każdej ze szkół wchodzących w skład zespołu.
4). Rada Rodziców Zespołu Szkół złożona z przedstawicieli rad szkół wchodzących w skład zespołu.
5). Samorządy Uczniowskie ( SU) - odrębne dla szkół wchodzących w skład zespołu.

§ 35
1. W Gminnym Zespole Szkół powołuje się:
1). Oddziałowe Rady Rodziców.
2). Radę Rodziców Zespołu Szkół.
3). Wicedyrektorów.
4). Kierownika gospodarczego.

§ 36
1. Każdy z wymienionych w § 35 organów działa zgodnie z Ustawą, a nadto organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów uchwalanych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

§ 37
1. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów Szkoły organizuje Dyrektor Szkoły.

§ 38
1. Kompetencje poszczególnych organów Szkoły zawarte zostały w rozdziale Kompetencje organów Szkoły.

§ 39
1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szkoły, tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 1) Wicedyrektor.
2) Główny księgowy.
3) Kierownik gospodarczy.
2. Dyrektor Szkoły powołuje i odwołuje wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej.
3. Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w ust. 1 dyrektor Szkoły opracowuje szczegółowe przydział czynności (zadań, uprawnień i odpowiedzialności) zgodnie z potrzebami i organizacją Szkoły.

ROZDZIAŁ V.KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY.

§ 40
1. Dyrektor Szkoły:
1). Kieruje Szkołą jako jednostką organizacyjną samorządu gminnego.
2). Jest osobą działająca w imieniu pracodawcy.
3). Jest organem nadzoru pedagogicznego.
4). Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
5). Wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym przez Ustawę.

§ 41
1. W przypadku powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły osobie nie będącej nauczycielem sprawowanie zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego powierza się jednemu z wicedyrektorów.

§ 42
1. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora Szkoły określa Ustawa i inne przepisy szczegółowe.
2. Dyrektor Szkoły w szczególności:
1). Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w Szkole.
2). Kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza właściwe warunki sprzyjające podnoszeniu dydaktycznego i wychowawczego poziomu Szkoły.
3). Przewodniczy Radzie Pedagogicznej, prowadzi i przygotowuje posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady.
4). Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.
5). Udziela pomocy przedstawicielom Rady Pedagogicznej w opracowaniu rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, kieruje jego realizacją, składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z jego realizacji.
6). Sprawuje nadzór pedagogiczny nad wicedyrektorami oraz zatrudnionymi w Szkole nauczycielami w celu systematycznego doskonalenia ich pracy poprzez:
a. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego do 15 września każdego roku szkolnego, zgodnie z wymogami prawa oświatowego oraz przedstawienie go Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.
b. Badanie, diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły w zakresie określonym w §. 33 pkt. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty.
c. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem wyników uzyskiwanych przez nich na poszczególnych poziomach kształcenia, a także na podstawie porównywania tych wyników z wynikami uzyskiwanymi na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych.
d. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami.
e. Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły przez wszystkich pracowników pedagogicznych.
f. Prowadzenie hospitacji, w tym hospitacji diagnozujących.
g. Ocenianie przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli Szkoły w odniesieniu do założonych celów określonych w Statucie Szkoły, Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki Szkoły i poszczególnych klas, służące doskonaleniu tych działań.
h. Upowszechnianie i wdrażanie działań służących skutecznej realizacji zadań Szkoły.
i. Zorganizowanie i systematyczne monitorowanie osiąganej jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działalności.
j. Wskazywanie właściwego trybu postępowania nauczycieli w konkretnych sprawach.
k. Organizowanie współpracy między nauczycielami poprzez powoływanie komisji, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych.
l. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli, OKE, jednostkami samorządowymi, terenowymi organizacjami i stowarzyszeniami.
m. Wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,
n. Gromadzenie niezbędnych informacji o pracy nauczycieli, celem dokonywania oceny ich pracy.
o. Przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczących działalności szkoły.
p. Przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły.
q. Przedstawianie Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców przed zakończeniem roku szkolnego informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego, zgodnie z wymogami zawartymi w § 7 pkt 4 Rozporz. MEN z 15.XII. 2006 ( Dz. U. Nr 235, •-•poz. 1703),
7). Dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
8). Podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
9). Współpracuje z Radą Szkoły, Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
10). Powołuje szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną i komisję stypendialną.
11). Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole.
12). Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkołą.
13). Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
14). Sprawuje opiekę nad uczniami:
a. Tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, współpracuje z Samorządem Uczniowskim.
b. Przyjmuje uczniów do Szkoły w przypadku zmiany przez nich szkoły, klasy lub oddziałów; organizuje nabór uczniów do Szkoły,udziela zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki — na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgu opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
c. Skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w §. 152 Statutu Szkoły.
d. Egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu.
e. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
15. Współpracuje z rodzicami uczniów, Radą Rodziców. Informuje rodziców o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Zasady współpracy opisane są w § 69 niniejszego statutu.
3. Organizuje działalność Szkoły:
1). W porozumieniu z Radą Pedagogiczną decyduje o wyborze przedmiotów nauczanych w danym oddziale w zakresie rozszerzonym.
2). Sporządza przydział czynności nauczycielom w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczna.
3). Zatwierdza wewnętrzny Regulamin Pracy i zakres obowiązków wicedyrektorów oraz pracowników niebędących nauczycielami.
4). Zapewnienia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: należyty stan higieniczno-sanitarny Szkoły, warunki bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, pracowników niebędących nauczycielami na terenie Szkoły oraz w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę poza terenem szkolnym.
5). Dba o właściwe wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt.
6). Egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników Szkoły ustalonego w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę;
7). Organizuje i nadzoruje pracę Sekretariatu Szkoły.
8). Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły.
9). Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
10). Organizuje przeglądy stanu technicznego obiektu, prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkolnego.
11). Opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
12). Podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami.
4. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne.
1). Nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami Szkoły.
2). Powierza funkcje wicedyrektora Szkoły i innych stanowisk kierowniczych w Szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego Szkołę.
3). Dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
4). Przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły.
5). Występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
6). Udziela nauczycielom urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela.
7). Załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
8). Wydaje świadectwa pracy i opinie związane z awansem zawodowym nauczycieli.
9). Wydaje decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
10). W porozumieniu z Radą Pedagogiczną i związkami zawodowymi ustala kryteria przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego.
11). Dysponuje środkami Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych.
12). Występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostają naruszone.
13). Ponadto Dyrektor Szkoły prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Szkoły, współpracuje z organem prowadzącym Szkołę, reprezentuje Szkołę na zewnętrz, wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej działalności Szkoły.

§ 43
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

§ 44
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

§ 45
1. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 46
1. Rada Pedagogiczna Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym w ramach kompetencji stanowiących:
1). Planuje i organizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, zatwierdza plan pracy Szkoły na każdy rok szkolny.
2). Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów najmniej w obecności co najmniej połowy jej członków zgodnie z ustalonym przez radę regulaminem działalności.
3). Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Na nauczycielach ciąży obowiązek nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.
4). Podejmuje uchwały w sprawie:
a. zatwierdzenia planów pracy szkoły
b. wyników klasyfikacji i promocji
c. innowacji i eksperymentów
d. ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
e. skreślenia z listy uczniów
f. programu wychowawczego szkoły
g. kandydata na stanowisko dyrektora wskazanego bez konkursu
h. kandydata na stanowisko wicedyrektora
i. wniosków o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla pracowników
j. zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
k. ustalenia średniej ocen ucznia dla stypendium za wyniki w nauce lub
l. osiągnięcia sportowe, wysokości tych stypendiów i ich przyznawania
ł. organizacji pracy szkoły
m. projektu planu finansowego
n. propozycji dyrektora dotyczących przydziału zadań dla nauczycieli
o. organizacji 5 lub 6 dniowego tygodnia pracy szkoły
p. organizacji tygodnia pracy w szkołach
q. wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania
r. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora.
s. egzaminu klasyfikacyjnego
t. realizacji przez ucznia obowiązujących zajęć w ciągu dwu kolejnych lat
u. powtarzania klasy przez ucznia
v. wniosku dyrektora na prowadzenie w szkole eksperymentu
w. odwołania dyrektora lub innej osoby ze stanowiska kierowniczego
x. przyznanie uczniowi stypendium ministra
y. nadanie imienia szkole
z. warunków sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w gimnazjach, liceach
aa. czasu trwania godziny lekcyjnej
bb. ponownego ustalenia przez wychowawcę klasyfikacyjnej oceny zachowania
cc. powtarzania klasy przez ucznia klas I –III SP
dd .ukończenia szkoły przez ucznia z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym
5). Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły i zatwierdza plan WDN.
6). Uchwala Program Wychowawczy i Program Profilaktyki, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
7). Ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również:
a. Przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów,
b. Wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat,
8). Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych. W przypadku realizowania rozszerzonego zakresu kształcenia z poszczególnych zajęć edukacyjnych, szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników do każdego zakresu kształcenia z danych zajęć edukacyjnych.
9). Uchwala statut Szkoły i inne regulaminy.
2. Rada Pedagogiczna Gminnego Zespołu Szkół w ramach kompetencji opiniujących:
1). Opiniuje organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
2). Opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
3). Opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
4). Opiniuje projekt finansowy szkoły.
5). Opiniuje przedłużenie powierzenia funkcji dyrektora, powierzenia funkcji wicedyrektorów i innych funkcji kierowniczych w szkole.
6). Opiniuje -•kryteria oceny pracy nauczyciela.
7). Opiniuje kryteria przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych.
8). Opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia, wolontariuszy i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły
3. Ponadto Rada Pedagogiczna:
1). Przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;
2). Może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
3). Uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły.
4). Głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły.
5). Ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę, w szczególności może to dotyczyć organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
6). Uczestniczy w tworzeniu wewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
7). Występuje z wnioskami do dyrektora szkoły w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania.
8). W uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i lub szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

§ 47
1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę potrzeb.
2. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

§ 48
1. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w postaci uchwał. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

§ 49
1. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygniecie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 50
1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania RP są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

§ 51
1. W szkole działa Rada Rodziców.
2. Rada Rodziców jest organem Szkoły.
3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.

§ 52
1. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych (Klasowych).

§ 53
1. Wybory reprezentantów Oddziałowych Rad Rodziców do Rady Rodziców Szkoły przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.

§ 54
1. W wyborach, o których mowa w § 53, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).

§ 55
1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
1). Wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
2). Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowych Rad Rodziców, wyborów reprezentantów do Rady Rodziców Szkoły
3). Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
2. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.

§ 56
1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

§ 57
1. Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
1). Program Wychowawczy Szkoły obejmujący wszystkie realizowane przez nauczycieli treści i działania o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów.
2). Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.
2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów, o których mowa w ust 1, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
3. Rada Rodziców opiniuje:
1). Projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
2). Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
3). Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Szkole.
4). Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty.
5). Rada Rodziców może wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. Wniosek o dokonanie zmian ma mieć formę pisemną i złożony w terminie do końca lutego.
6). Rada Rodziców ma prawo wyrażać swoją opinię o pracy nauczycieli podczas dokonywania przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego za staż. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania. Opinie powinny być wyrażone na piśmie.
7). Przedstawiciel Rady Rodziców (w przypadku nie powołania Rady Szkoły) ma prawo brać udział w pracach Zespołu Oceniającego powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

§ 58
1. Rada Rodziców może wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. Wniosek o dokonanie zmian ma mieć formę pisemną i złożony w terminie do końca lutego.

§ 59
1. Oddziałowe Rady Rodziców:
1). Zatwierdzają plan pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców.
2). Wspierają wychowawców klasy w realizacji programu wychowawczego i w rozwiązywaniu problemów danej klasy.
3). Reprezentują wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami Szkoły.
4). Występują z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy klasy w przypadku jednomyślności wśród wszystkich rodziców uczniów danego oddziału.
5). Występują do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę organizacji procesu dydaktycznego w danym oddziale.
6). Uczestniczą w walnych zebraniach wszystkich Oddziałowych Rad Rodziców.

§ 60
1. Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami Szkoły zgodnie z Zasadami Współpracy Organów Szkoły, opisanymi w § 64 niniejszego Statutu.

§ 61
1. W każdej ze szkół wchodzących w skład zespołu działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie danej Szkoły.

§ 62
1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Jednym z organów Samorządu jest Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

§ 63
1. Samorząd Uczniowski każdej ze szkół wchodzących w skład zespołu ma prawo do:
1). Przedstawienia danej Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły.
2). Zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
3). Organizacji życia szkolnego, z zachowaniem właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania zainteresowań i potrzeb uczniów.
4). Redagowania i wydawania gazety szkolnej, prowadzenia radiowęzła.
5). Organizowania apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności.
6). Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
7). Wnioskowanie do Dyrektora Szkoły w sprawie powoływania nauczyciela na opiekuna Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej.
8). Zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień.
9). Występowania z wnioskami o pomoc materialną uczniom.
10). Udziału przedstawicieli Samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców dotyczących spraw wychowania i opieki.

§ 64
1. Zasady współpracy organów Szkoły:
1). Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
2). Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły.
3). Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do rozwiązywania konkretnych zadań, proponując swoja opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
4). Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
5). Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów uchwał.
6). Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
7). Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej na protokołowanych posiedzeniach tych organów.
8). Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu plenarnym, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
9). Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Współpraca nauczycieli z rodzicami odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w § 64.
10). Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 65 niniejszego statutu.

§ 65
1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły:
1). Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Szkoły oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do Dyrektora Szkoły.
2). Przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.
3). Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w szkole – strony sporu.
4). O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem, Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku.
5). Jeżeli w sporze między organami stroną jest Dyrektor Szkoły, rozstrzygnięcia dokonuje Zespół Mediacyjny.
6). Zespół Mediacyjny jest powoływany spośród członków Rady Pedagogicznej o najdłuższym stażu pracy.
7). W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi pięciu nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony.
8). Skład Zespołu Mediacyjnego ulega zmianie, jeśli któryś z jego członków przestaje pełnić funkcję nauczyciela.
9). Kolejni członkowie Zespołu Mediacyjnego wybierani są według zasady wymienionej w pkt 6 i 7.
10). Zespół Mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów lub Dyrektora Szkoły.
11). Zespół Mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły, Dyrektorem Szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.
12). Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie.
13). O swojej decyzji Zespól Mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej z pełnym uzasadnieniem.
14). Decyzja Zespołu Mediacyjnego jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VI. ORGANIZACJA SZKOŁY.

§ 66
1. Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym jest jednostką budżetową. Zasady finansowania działań Szkoły uregulowane zostały w rozdziale Gospodarka finansowa Szkoły niniejszego statutu.

§ 67
1. Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej
1). Szkoły wchodzące w skład zespołu realizują cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje Szkoły.
2). Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia w Gminnym Zespole Szkół.
3). Zajęcia w szkole prowadzone są:
a. W systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej.
b. W strukturach między oddziałowych: wybrane zajęcia z języków obcych,religii, zajęcia fakultatywne.
c. W toku nauczania indywidualnego.
d. W układzie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań.
e. W systemie wyjazdowym o charakterze klasowym i ponadklasowym: obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe.
f. Przerwy lekcyjne trwają 10, 10, 10, 20, 15, 5, 5 minut.
4). Organizacja zajęć w strukturach międzyoddziałowych opisana została w § 75. Nauczanie w zespołach międzyoddziałowych. Organizacja zajęć w ramach indywidualnego toku uczenia się została opisana § 76 Działalność innowacyjna i eksperymentalna.
5). Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy nie wymienione w pkt 3.
6). W uzasadnionych przypadkach, poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców oraz przez pracowników tych jednostek na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Szkoły a daną jednostką.
7). W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Zgodę na podjecie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w punkcie 6, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

§ 68
1. W Szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników Szkoły.

§ 69
1. Formy współpracy Szkoły z rodzicami:
1). Zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in. organizacją Szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów przyjętych do klas I.
2). Udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców - informowanie o bieżących problemach Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły.
3). Przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami.
4). Rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas dyżurów Dyrekcji.
2. Współdziałanie w zakresie:
1). Doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego.
2). Poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły,
3). Zapewnienia pomocy materialnej dla uczniów.
3. Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących pracy Szkoły bezpośrednio przez członków Dyrekcji:
1). Za pośrednictwem Klasowych Rad Rodziców.
2). Za pośrednictwem Rady Rodziców.
4. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:
1). Rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach.
2). Wspólne spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami klas pierwszych.
3). Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły):
a. Przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych.
b. Ustalenie form pomocy.
c. Wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole.
d. Wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie.
e. Omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i Szkoły.
f. Zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.).
g. Udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, studniówkach, imprezach sportowych.
h. Zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów.
4) Indywidualne kontakty:
a. Wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze.
b. Kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste.
c. Udział rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych,
d. Udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
e. Obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych według warunków określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

§ 70
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Semestry, na które dzieli się rok szkolny w poszczególnych szkołach zespołu, opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolny System Oceniania.

§ 71
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny zespołu szkół opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Zespołu. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.
2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań, pracowni otwartych i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

§ 72
1. Dyrektor Szkoły opracowuje wieloletni plan WDN - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego lidera WDN.

§ 73
1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych, zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 74
1. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny Szkoły powinien być tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.

§ 75
1. Nauczanie w zespołach międzyoddziałowych i zajęcia o strukturze ponadklasowej.
1). Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych o strukturze międzyoddziałowej.
2). Zajęcia, o których mowa w punkcie 1., mogą mięć różne formy – w szczególności mogą dotyczyć przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu w strukturze ponadklasowej lub mogą dotyczyć np. organizacji wyjazdu o takiej strukturze.
3). W każdym przypadku organizacji zajęć o strukturze międzyklasowej Dyrektor Szkoły lub upoważniony wicedyrektor powołują koordynatora zajęć.
4). Zadaniem koordynatora jest w szczególności:
a. Opracowanie szczegółowych zasad funkcjonowania danej formy zajęć międzyoddziałowych w warunkach organizacyjnych Szkoły.
b. Bieżąca kontrola realizacji zajęć.
c. Prowadzenie poprawnej dokumentacji zajęć w ramach danej formy zajęć.
d. Współpraca z wychowawcami klas biorących udział w zajęciach międzyoddziałowych.
2. W przypadku organizacji międzyoddziałowych zajęć z języka angielskiego, języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym koordynatorem tej formy jest przewodniczący przedmiotowego zespołu nauczycieli.
3. W przypadku wyjazdów o strukturze ponadklasowej koordynatorem jest kierownik wycieczki.

§ 76
1. Działalność innowacyjna i eksperymentalna.
1). W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.
2). Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji oraz opinii Rady Szkoły.
3. Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt 1. nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.
4). W szczególności w szkole mogą być prowadzone zajęcia w ramach indywidualnego toku nauki i indywidualnego programu nauki. Szczegóły organizacji takich zajęć zawiera Regulamin ITN i ITU zatwierdzany przez Plenarną Radę Pedagogiczną (zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001r. Dz.U. nr 3, poz.28).

§ 77
1. Organizacja zajęć wyjazdowych opisana jest w Zasadach Organizowania Wyjazdów Młodzieżowych

§ 78
1. Praktyki studenckie
1). Gminny Zespól Szkół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
2). Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor Szkoły.

§ 79
1. W Gminnym Zespole Szkół działa biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej( ICIM).
2. Biblioteka jest:
1). Interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy.
2). Ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
3). Ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
3. Zadaniem biblioteki jest:
1). Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych.
2). Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki.
3). Prowadzenie działalności informacyjnej.
4). Zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych.
5). Podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.
6). Wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,
7). Przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek.
8). Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów.
9). Kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych.
10). Organizacja wystaw okolicznościowych.
4.Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:
1). W zakresie pracy pedagogicznej:
a. Udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki i medioteki.
b. Prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej.
c. Prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa.
d. Udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej (ścieżka międzyprzedmiotowa).
e. Udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekarzami i innymi instytucjami pozaszkolnymi.
2). W zakresie prac organizacyjno- technicznych:
a. Gromadzenie zbiorów.
b. Ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
c. Selekcjonowanie zbiorów.
d. Opracowywanie profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli i uczniów.
e. Prowadzenie dokumentacji pracy.
5. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.
6. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki i medioteki.
7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły.
8. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki. 9. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

§ 80
świetlica szkolna
1. Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, których liczba nie powinna przekraczać 25 uczniów.
3. Grupa wychowawcza składa się z dzieci i uczniów zapisanych przez rodziców (prawnych opiekunów).
4. Ze świetlicy mogą korzystać doraźnie inni uczniowie, w miarę potrzeb uwarunkowanych sytuacją szkolną, organizacją dojazdu do szkoły, czasem pracy rodziców.
5. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne.
6. Dokumentację pracy świetlicy stanowi dziennik zajęć i plan pracy grup, opracowany przez wychowawców i zatwierdzony dyrektora szkoły. świetlica szkolna pracuje zgodnie z regulaminem i planem pracy.
7. Wychowawcy świetlicy odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów podczas spożywania obiadów.

§ 81
1. Do zadań wychowawcy świetlicy należy:
1).Organizowanie prawidłowego funkcjonowania świetlicy.
2). Tworzenie prawidłowych warunków do nauki własnej uczniów.
3). Inicjowanie różnorodnych form działalności wychowawczej dla uczestników świetlicy.
4). Współpraca z rodzicami i nauczycielami oraz instytucjami kulturalnymi i opiekuńczymi funkcjonującymi w środowisku.
5). Prowadzenie dokumentacji pracy świetlicy.
6). Kształtowanie wśród dzieci nawyków higieny, czystości oraz ładu i porządku.
7). Dbanie o estetykę pomieszczeń oraz wyposażenia świetlicy.
8). Dokonywanie bieżących zakupów pomocy dydaktycznych i materiałów potrzebnych do
realizacji programu pracy opiekuńczo wychowawczej w miarę możliwości finansowych szkoły.
9). Zasady organizacji świetlicy, zadania i zakres obowiązków wychowawców określa regulamin świetlicy szkolnej.
10).Obowiązki wychowanka, jego zadania oraz system nagród i kar określa regulamin świetlicy.

§ 82
1. Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy:
1). W szkole działają następujące zespoły nauczycielskie: przedmiotowe, wychowawczy.
2). Wszystkie zebrania zespołów powinny być protokołowane wraz z końcowymi wnioskami.
3). Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września, a dokumenty przekazane dyrektorowi Szkoły.

§ 83
1. Zespół wychowawców:
1). .W skład zespołu wychowawców wchodzą wszyscy wychowawcy klas. Członkowie zespołu wychowawców wybierają spośród siebie przewodniczącego.
2). Zadania zespołu to:
a. Analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być zgodne z oczekiwaniami i potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców oraz uwzględniać założenia programu wychowawczego Szkoły.
b. Ocenianie efektów pracy wychowawczej.
c. Ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów na danym poziomie klas.
3). Zespół spotyka się przynajmniej jeden raz w semestrze lub częściej (w razie zaistniałych problemów wychowawczych z inicjatywy pedagoga lub dyrektora Szkoły).

§ 84
1. Zespoły przedmiotowe:
1). W szkole działają następujące zespoły:
a. Zespół nauczycieli uczących w danej klasie pod kierunkiem wychowawcy klasy.
b. Zespół przedmiotów humanistycznych.
c. Zespół przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
2). Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów, którzy wybierają przewodniczącego na bieżący rok szkolny.
3). Każdy z nauczycieli należy do jednego zespołu przedmiotowego.
2. Zadania zespołu to:
1). Ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników,
2). Zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak: wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki,
3). Ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych oraz opracowanie ich wyników;
4). Nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad i matury.
5). Udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych.
3. Zespoły przedmiotowe spotykają się dwa razy w semestrze. Pierwsze zebranie zespołu odbywa się we wrześniu.
4. Ostatnie zebranie powinno w tematyce uwzględnić organizację pracy w przyszłym roku szkolnym i odbyć się z udziałem Dyrektora lub wicedyrektora Szkoły.

§ 85
1. Wicedyrektorzy:
1. Po zasięgnięciu opinii Plenarnej Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły powołuje wicedyrektorów Szkoły.
1) Liczba wicedyrektorów uzależniona jest od możliwości organizacyjnych szkoły i zależy od decyzji organu prowadzącego Szkołę.
2) Zakres obowiązków wicedyrektorów opisany został w § 86 Zakres obowiązków wicedyrektorów. Podział zadań pomiędzy poszczególnych wicedyrektorów w przypadku utworzenia więcej niż jednego stanowiska określa Dyrektor Szkoły.

§ 86
1. Zakres obowiązków wicedyrektorów:
1).Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad powierzonymi nauczycielami, m. in:
a. Udzielanie instruktażu młodym nauczycielom.
b. Hospitowanie lekcji i innych form zajęć dydaktycznych. Wychowawczych, opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki hospitacji w danym roku szkolnym.
c. Kontrola pracowni przedmiotowych.
d. Formułowanie zaleceń i kontrola ich realizacji.
e. Przedstawianie spostrzeżeń z hospitacji na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
f. Gromadzenie informacji o pracy pedagogicznej nauczycieli.
2. Sporządzanie tygodniowego planu lekcji.
3. Planowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
4. Nadzorowanie spraw dotyczących:
1). Zaopatrzenia nauczycieli w aktualne programy nauczania.
2). Zaopatrzenia Szkoły w pomoce naukowe.
3). Prenumeraty czasopism.
4). Olimpiad, konkursów i zawodów.
5). Współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym i organizowania ubezpieczenia dla uczniów i nauczycieli Szkoły.
6). Praktyk studenckich.
5. Prowadzenie ewidencji nieobecności nauczycieli.
6. Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
7. Sprawdzanie wykazów godzin ponadwymiarowych i zajęć dodatkowo płatnych. Sporządzanie wykazów płatnych zastępstw i ich akceptowanie do wypłaty — współpraca z komórką finansową Szkoły.
8. Nadzorowanie, koordynowanie i analizowanie pracy wychowawczej w Szkole.
9. Analiza pracy wychowawców.
10. Współpraca w zakresie profilaktyki niedostosowania społecznego i resocjalizacja.
11. Planowanie i koordynacja wycieczek szkolnych i turystyki.
12. Nadzorowanie nad działalnością samorządu szkolnego i innych organizacji młodzieżowych.
13. Koordynowanie przebiegu imprez szkolnych — apeli, akademii i innych.
14. Dokonywanie oceny pracy wychowawczej na zakończenie roku szkolnego.
15. Udostępnianie materiałów do kroniki szkolnej.
16. Ustalanie tematyki zebrań z rodzicami.
17. Sporządzanie harmonogramu egzaminów maturalnych.
18. Organizacja rekrutacji do szkół Zespołu.
19. Egzekwowanie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz dbałość o czystość i estetykę Szkoły, m. in. nadzorowanie dyżurów międzylekcyjnych.
20. Kontrola dokumentacji szkolnej:
1. Dzienników lekcyjnych i arkuszy ocen.
2). Rozliczeń godzin ponadwymiarowych, zajęć dodatkowo płatnych oraz godzin nieprzepracowanych.
3). Planów pracy i sprawozdań organizacji młodzieżowych oraz komisji przedmiotowych.
4). Dokumentacji dotyczącej wycieczek szkolnych.
5). Doraźnych zmian planu lekcji z powodu nieobecności nauczycieli.
21). Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami.
22). Zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności.
23). Wykonywanie innych zadań bieżących, zleconych przez Dyrektora Szkoły.

ROZDZIŁ VII. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIąZKI CZŁONKÓW SPOŁECZNOśCI SZKOLNEJ

§ 87
1. Członek społeczności szkolnej:
1). Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w sposób określony przez zasady przyjmowania uczniów.
2). Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.

§ 88
1. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.

§ 89
1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.

§ 90
1. Traktowanie członków.
1). Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.
2). Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.
3). Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.
4). Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub nauce religii.

§ 91
1. Każdy uczeń Gminnego Zespołu Szkół ma prawo do:
1). Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych.
2). Maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole.
3). Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami.
4). Pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych.
5). Zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny.
6). Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WSO.
7). Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej.
8). Reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.
9). Realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy.
10). Indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach.
11). Korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego. Korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły.
12). Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową.
13). Zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.
14). Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych.
15). Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej.
16). Do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie.
17). Być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.
18). Nauki w Liceum do 21 roku życia, ( jeśli ukończy 21 lat w roku przewidywanego zakończenia edukacji, pozostaje uczniem Liceum do końca danego roku szkolnego).

§ 92
1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
1). Lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu.
2). Rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

§ 93
1. W ostatnim tygodniu nauki (klasa maturalna i zmiana szkoły) uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.

§ 94
1. Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na wniosek pedagoga uczestniczyć w zajęciach profilaktyczno- terapeutycznych.

§ 95
1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczna naukę.

§ 96
1. W szczególności, każdy uczeń Gminnego Zespołu Szkół ma obowiązek:
1). Przestrzegania postanowień zawartych w statucie.
2). Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią.
3). Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach.
4). Bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły. Wicedyrektorów i nauczycieli.
5). Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:
a. Okazywania szacunku dorosłym i kolegom.
b. Szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi.
c. Przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
6). Troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd.
7). Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia.
8). Usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w § 101.
9). Uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju, w przypadku uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - stroju ustalonym przez Dyrekcje Szkoły, strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, egzaminów próbnych.
10). Uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych.
11). Dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej.
12). Stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości.
13). Dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegania się wszelkich szkodliwych nałogów: palenia tytoniu, picia alkoholu, używania środków odurzających.
14). Pomagania kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych.
15). Przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetykę ubioru oraz odpowiednią fryzurę.

§ 97
1. Uczniowi nie wolno:
1). Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
2). Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
3). Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
4). Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć i przerw.
5). Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.
6). Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych.
7). Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. Zasady używania telefonów komórkowych opisano w § 100. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
8). Zapraszać obcych osób do szkoły

§ 98
1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole.
2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za wyrządzone przez ucznia szkody.

§ 99
1. Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.

§ 100
1. Zasady używania telefonów komórkowych w Gminnym Zespole Szkół:
1). Uczeń musi mieć pisemną zgodę rodzica (prawnego opiekuna) na posiadanie i korzystanie na terenie szkoły z telefonu komórkowego.
2). Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane).
3). Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany w trybie ”cichym”.
4). Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe tylko za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.
5). Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, a także odpowiednim organom policji.
6). Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat telefoniczny odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia.

§ 101
1. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych w Gminnym Zespole Szkół:
1). Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.
2). Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.
3). Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy (po konsultacji telefonicznej z rodzicem, prawnym opiekunem). W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę uczącego w danym dniu nauczyciela lub wicedyrektora lub dyrektora szkoły pełniącego dyżur kierowniczy. W takiej sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do szkoły.
4). Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.
5). Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
6). Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków(do 10 dnia kolejnego miesiąca). 7. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.
8). W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc przed końcem semestru.
9). Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.
10). Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.
2. Usprawiedliwienia nieobecności - Szkoła Podstawowa:
1). Każdą nieobecność należy usprawiedliwić następnego dnia po powrocie do szkoły.
2). Przewidywaną nieobecność ucznia w szkole należy niezwłocznie zgłosić do wychowawcy klasy.
3). Formy usprawiedliwienia nieobecności:
a. 1 dniowa - ustnie przez rodzica (prawnego opiekuna).
b. Do 3 dni - pisemnie przez rodzica.
c. Powyżej 3 dni - zwolnienie lekarskie.

3. Liceum i gimnazjum:
1). Każdą nieobecność należy usprawiedliwić w ciągu siedmiu dni od dnia powrotu do szkoły. Nieobecność usprawiedliwia wyłącznie wychowawca lub wyznaczona przez niego osoba.
2). W przypadku uczniów pełnoletnich honorowane są oświadczenia podpisane przez tych uczniów, jeżeli rodzice, prawni opiekunowie wyrażą zgodę na samodzielne usprawiedliwienie.
3). Dyrektor szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy udziela uczniowi pisemnej nagany z włożeniem do akt w przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia, co najmniej 40 godzin zajęć dydaktycznych.
4). Dyrektor szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy po opuszczeniu przez ucznia bez usprawiedliwienia kolejnych 15 godzin zajęć dydaktycznych (suma 55 godzin) wysyła pisemne zawiadomienie do rodziców z informacją, że kolejne 15 godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia uruchamiają procedurę skreślenia ucznia z listy uczniów.(dotyczy LO).
5). Dyrektor szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy, po opuszczeniu przez ucznia kolejnych 15 godzin bez usprawiedliwienia (suma 70 godzin) rozpoczyna procedurę skreślenia ucznia z listy uczniów(dotyczy LO).

ROZDZIŁ VIII. WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA.

§ 102
1. Wewnątrzszkolny system oceniania.
1). Ocenianiu podlegają:
a. Osiągnięcia edukacyjne ucznia.
b. Zachowanie ucznia.
c. Projekt edukacyjny w gimnazjum.
2). Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
3).Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
4). Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.
5). Projekt edukacyjny podlega ocenianiu według odrębnych zasad opisanych w § 109 Statutu szkoły. Ocena za wkład pracy ucznia w realizacji projektu edukacyjnego nie ma wpływu na:
a. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
b. promocję do klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1). Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie.
2). Udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
3). Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
4). Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
5). Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno – wychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1). Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ( semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów.
2). Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Szkole.
3). Ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 105.
4). Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających.
5). Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6). Kryteria oceniania zachowania.
7). Warunki i sposoby przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom)informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
8). Kryteria oceny projektu edukacyjnego.
4. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

§ 103
1. W wewnątrzszkolnym systemie oceniania przyjęte są następujące zasady:
1). Zasada częstotliwości i rytmiczności - uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych.
2). Zasada jawności kryteriów - uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie.
3). Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.
4). Zasada różnicowania wymagań - zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
5). Zasada otwartości - wewnątrzszkolny system oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

§ 104
1. Jawność oceny.
1). Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) program nauczania w danej klasie.
2). Nauczyciele na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:
a. Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania.
b. Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
c. Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
d. Skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3). Wymienione w pkt 2 informacje zamieszczane są na stronie internetowej Szkoły.
4). Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
5). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

§ 105
1. Tryb oceniania i skala ocen:
1). Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:
a. Stopień celujący - 6 - cel.
b. Stopień bardzo dobry - 5 - bdb.
c. Stopień dobry - 4 - db.
d. Stopień dostateczny - 3 - dst.
e. stopień dopuszczający - 2 - dop.
f. stopień niedostateczny - 1 - ndst.
2). Przy wystawianiu ocen bieżących począwszy od oceny dopuszczającej (2) do bardzo dobrej + (5+) dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.
3). Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej, oceny klasyfikacyjne i w pozostałych dokumentach – słownie, w pełnym brzmieniu.
4). Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.
5). Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:
a. Prace pisemne: Kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana i klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin może być odnotowany w dzienniku lekcyjnym.
b. Praca i aktywność na lekcji.
c. Odpowiedź ustna.
d. Praca projektowa.
e. Praca domowa.
f. Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji.
g. Twórcze rozwiązywanie problemów.
2. średnia ocen ucznia ustalana jest zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEN.

§ 106
1. Ocenianie śródroczne:
1). Ocena bieżąca:
a. Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowego systemu oceniania winno być dokonywane systematycznie.
b. Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu.
c. Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne.
d. Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych.
e. W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet,
f. Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka (pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji), trwająca do piętnastu minut.
g. Nauczyciel podczas oceniania stosuje zróżnicowaną ocenę: za odpowiedzi ustne, krótsze i dłuższe prace pisemne, zadania domowe, dodatkowo wykonane zadania, prace, itp.
2). Ocena z pisemnej pracy kontrolnej: a. Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ta forma oceniania jest obligatoryjna na zajęciach języka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie pisemnych prac klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela.
b. Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedna lub dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową.
c. Prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na cały semestr.
d. Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
e. Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy. Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów.
f. Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela) może nastąpić z zachowaniem pkt 8 i pkt 4.
g. W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną w ustalonym dniu. Ten limit dotyczy również innych sprawdzianów pisemnych.
3). W przypadku opuszczenia przez ucznia, co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia.
4). Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:
100% - 90% - stopień bardzo dobry.
89% - 75% - stopień dobry.
74% - 51% - stopień dostateczny.
50% - 40% - stopień dopuszczający.
39% - 0% - stopień niedostateczny.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyska minimum 95% punktów i odpowie w czasie trwania sprawdzianu na pytania dodatkowe z poziomu wykraczającego poza zadania kontrolne.

§ 107
1. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji.
1). Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze.
2). Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.
3). Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

§ 108
1. Wymagania edukacyjne: 1). Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych kryteriach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i klasy.
2). Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
3). W klasyfikacji rocznej
a. stopień celujący otrzymuje uczeń, który: -Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez nauczyciela w danej klasie,
-Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela.
-Uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.
-Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia.
b. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
-Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
-Rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
c. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
-Nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (rozszerzeń uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
-Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych),
d. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: -Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,
-Rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
e. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
-Ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych).
-Rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
f. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
-Nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
4). Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych, przez co najmniej dwóch nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.
5). Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 108 ust 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiają sprostanie tym wymaganiom.
6). Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
7). Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
8). Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w punkcie 5 jest obowiązany być obecny na lekcji, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.
9). W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 108 ust 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
10). W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
11). Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

§ 109
1. Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego.
1). Uczeń klasy drugiej lub trzeciej gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
2). Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych edukacji przedmiotowych bądź wykraczać poza te treści albo mieć charakter interdyscyplinarny.
3). Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych , może zwolnić ucznia z realizacji projektu.
4). W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.
5). Celem projektu jest kształcenie u uczniów:
a. odpowiedzialności za własne postępy;
b. podejmowania grupowych pomysłów;
c. umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
d. rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
e. umiejętności stosowania teorii w praktyce i ma na celu: rozwóju samoorganizacji i kreatywności, przygotowania do publicznych wystąpień oraz naukę samodzielności i podejmowania aktywności.
5). Projekt jest samodzielnie realizowany przez uczniów pod opieką nauczyciela.
6). W trakcie realizacjo projektu uczeń / uczniowie mogą korzystać z pomocy ekspertów z zewnątrz lub innych nauczycieli.
7). Realizacja projektu obejmuje:
a. wybranie tematu projektu w terminie wskazanym w statucie szkoły;
b. opracowanie Indywidualnych Kart Pracy;
c. zbieranie materiałów i ich selekcję;
d. spisanie kontraktu pomiędzy zespołem, a opiekunem zawierającym:
-określenie tematu,
-określenie terminu realizacji i prezentacji końcowej,
-określenie formy realizacji,
-określenie sposobu prezentacji;
-wyznaczenie terminów i sposobu konsultacji z nauczycielem,
-ustalenie zasad dyscypliny pracy,
e. wyznaczenie kryteriów oceny.
f. publiczne przedstawienie rezultatów projektu.
8). Nauczyciele uczący w Gimnazjum w terminie do końca września każdego roku szkolnego zgłaszają do dyrektora szkoły, na piśmie, 2 tematy projektów edukacyjnych.
Zgłoszenie tematu projektu dokonywane jest na Karcie Projektu wg wzoru :
KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Temat projektu:........................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela : .........................................................................
Cele projektu:
.......................................................................................................
Czas realizacji :......................................................................................
Wielkość grupy : ......................................................................................
Sposoby realizacji projektu :
...................................................................................................
Planowane efekty :
-dla uczniów : .......................................................................................
-dla szkoły ; .........................................................................................
.......................................................................................................
-dla środowiska lokalnego : ...........................................................................
.......................................................................................................
Sposób prezentacji : ..................................................................................
Kryteria oceny : ......................................................................................
......................................................................................................
9). Uczeń ( uczniowie) mają prawo zgłoszenia tematu projektu na zasadach określonych w pkt 7.
10).W terminie do 15 października zespół nauczycieli pod kierunkiem szkolnego koordynatora projektów dokonują analizy zgłoszonych tematów pod kątem możliwości ich realizacji, wykonalności, stopnia korelacji z podstawami programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno- wychowawczych oraz atrakcyjności.
11). W terminie do 20 października dyrektor szkoły ogłasza Szkolną Bazę Projektów Edukacyjnych. Kopie Kart Projektów dopuszczonych do realizacji umieszcza się w bibliotece szkolnej.
12). Uczniowie zainteresowani realizacja konkretnego projektu składają wychowawcy klasy pisemną deklarację udziału w jego realizacji. Ostateczny termin wyboru tematu projektu przypada na dzień 31 października.
13). Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela –opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela – opiekuna projektu.
14). Czas pracy wykonania projektu nie może przekraczać 8 tygodni.
15). Prezentacje projektów odbywają się do końca miesiąca maja danego roku szkolnego.
16). Dopuszcza się następujące formy prezentacji:
a. konferencja naukowa połączona z wykładami;
b. forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;
c. przedstawienie teatralne, inscenizacja;
d. książka, broszura, gazetka, wystawa;
e. prezentacja multimedialna;
f. model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;
g. happening, marsz;
h. sesja dyskusyjna
i. inna, za zgodą opiekuna.

§ 110
1. Kryteria oceny projektu edukacyjnego.
1).Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest oceną opisową.
2). Ocena wynika z oceny trzech elementów :
a. Oceny efektu końcowego ( wytworu) , a w szczególności:
-zawartość merytoryczna, treść,
-zgodność z tematem projektu,
-oryginalność,
-kompozycja,
-stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
-estetyka i staranność,
-trafność dowodów i badań,
-wartość dydaktyczna i wychowawcza.
b. Wkładu ucznia w realizację projektu, a w szczególności:
-zaangażowanie ucznia,
-pomysłowość i innowacyjność,
-umiejętność pracy w grupie,
-udział w praktycznym wykonaniu , wielkość zadań,
-stopień trudności zadań,
-terminowość wykonania przydzielonych zadań,
-poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań,
-pracowitość,
-udział w prezentacji.
c. Oceny prezentacji, w tym:
-poprawność językowa,
-słownictwo specjalistyczne,
-efekt artystyczny,
-atrakcyjność,
-estetyka,
-technika prezentacji,
-stopień zainteresowania odbiorów,
-poprawność udzielanych wyjaśnień , odpowiedzi odbiorcom.
3). Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 20. Wyszczególnione w ust. 2 elementy podlegają następującej punktacji:
a. Efekt końcowy ( wytwór) - 5 punktów.
b. Wkład pracy ucznia -10 punktów.
c. Prezentacja -5 punktów.
4). Ogólna ocena za wkład pracy ucznia jest sumą punktów za : efekt końcowy, wkład pracy ucznia, prezentację.
5). Przy wystawianiu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i ocenę jego pracy przez zespół, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu np. wyniki ankiet, dyskusji.
6). Temat projektu oraz ocenę opisową uzyskaną przez ucznia za wkład pracy w realizację tego projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
7). Ocena z projektu edukacyjnego nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum.
8). Szczegółowe kryteria realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum zawarte są w regulaminie realizacji projektu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20.08.2010r.

§ 111
1. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna:
1). Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
I semestr - wrzesień - styczeń.
II semestr - styczeń/luty - czerwiec.
2). Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
3). Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a końcoworoczne na koniec II semestru.
4). Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.
5). Na dwa tygodnie przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku.
6). Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z rodziców (prawnych opiekunów) ucznia informacje o przewidywanej dla niego rocznej (semestralnej) ocenie niedostatecznej podczas indywidualnej rozmowy lub w formie pisemnej.
7). Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej.

§ 112
1. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej oceny z zajęć edukacyjnych:
1). Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana oceny końcoworocznej ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. oraz Statutu Gminnego Zespołu Szkół, nazywanego dalej Statutem Szkoły.
2). Za przewidywana ocenę końcoworoczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły ( § 105 ust.1 pkt 1 Statutu Szkoły).
3). Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o która się ubiega, lub od niej wyższa.
4). Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy (§ 108 ust 1, pkt. 3a Statutu Szkoły).
5. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
a. Frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby).
b. Usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach.
c. Przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych.
d. Uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
e. Skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych.

§ 113
1. Egzamin klasyfikacyjny:
1). Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2). Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w pkt 1 absencji.
3). Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
4). Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły.
5). Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.
6). Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.
7). Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
8). Egzamin klasyfikacyjny końcoworoczny musi być przeprowadzony w terminie umożliwiającym uczniowi przystąpienie do egzaminu poprawkowego.
9). Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, plastyki, techniki, zajęć laboratoryjnych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
10). Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 1, 2, 3, 4, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11). Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 5 przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, w skład komisji wchodzą:
a. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji.
b. Nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
12). W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
13). Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt 10 lub skład komisji (w przypadku ucznia, o którym mowa w pkt 5), termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. O protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
14). Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt 15 oraz § 113.
15). Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego końcoworocznego ustalono jedną ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. W szczególnym wypadku Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów, z których ustanowiono uczniowi oceny niedostateczne w toku egzaminu klasyfikacyjnego.

§ 114
1. Egzamin poprawkowy:
1). Każdy uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2). Wniosek do Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie ustalonym przez dyrekcję Szkoły.
3). Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego, techniki i zajęć laboratoryjnych, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4). Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5). W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.
6). Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły
7). W skład komisji wchodzą:
a. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji.
b. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący.
c. Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
8). Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w § 108 pkt 1 według pełnej skali ocen.
9). Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w racy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
10). Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
11). Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia.
12). Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem § 115 pkt 10.
13). Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
14). Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

§ 115
1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym:
1). Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2). Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
3). W skład komisji wchodzą:
a. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko - jako przewodniczący komisji.
b. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
c. Dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
4). Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
5). Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
6). Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7). Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8). Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9). Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
10). Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

§ 116
1. W klasach IV - VI Szkoły Podstawowej w Gimnazjum i Liceum obowiązuje PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA.
2. Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie:
1).Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
2).Statutu Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym.
3).Pracy zespołu wychowawczego oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 4).Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady ustalania ocen realizowane są po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców oraz po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.
3. Ocena zachowania ucznia uwzględnia:
1). Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym.
2). Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, 3). Dbałość o honor i tradycje szkoły.
4). Dbałość o piękno mowy ojczystej.
5). Dbałość bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych.
6). Udział w projekcie edukacyjnym.
4. Ocena z zachowania zostaje wystawiona po zasięgnięciu przez wychowawcę opinii Rady Pedagogicznej o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych.
5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na oceny klasyfikacyjne zachowania.
6. Zachowanie ucznia ocenia się następująco:

zachowanie skrót literowy liczba punktów
1. wzorowe wz. 250p. i powyżej
2. bardzo dobre bdb. 176p. - 249p.
3. dobre db. 100p. - 175p.
4. poprawne popr. 51p. - 99p.
5. nieodpowiednie ndp. 1p. - 50p.
6. naganne nag. 0p. i poniżej.
7. Osoba, która uzyskała 40 punktów ujemnych w ciągu jednego semestru, niezależnie od ilości zdobytych punktów dodatnich, nie może otrzymać oceny wzorowej zachowania w danym semestrze roku szkolnego.
8. Obowiązkiem każdego nauczyciela szkoły jest systematyczne dokonywanie wpisów do karty obserwacji ucznia, do końca każdego miesiąca.
9. Za zachowanie ucznia poza szkołą odpowiadają jego rodzice (opiekunowie prawni).
10. Uczeń, który bierze udział w zawodach sportowych a jego wyniki w nauce zdecydowanie pogarszają się nie może uczestniczyć w zawodach.
11. Uczniowie osiągający słabe wyniki w nauce nie mogą być zwalniani z lekcji powtórzeniowych i sprawdzianów wiedzy np.: próby , rozgrywki itp.

§ 117
1. Zasady ustalania oceny zachowania ucznia.
1). Obowiązkiem nauczyciela – wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania uczniów oraz procedurami zawartymi w tym regulaminie:
a. Podać rodzicom na pierwszym zebraniu.
b. Notatka w protokóle zebrania.
c. Zapis w dzienniku lekcyjnym – lekcja wychowawcza.
2). Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ucznia uwzględniając:
a. Liczbę punktów zdobytych przez uczniów w czasie semestru / roku szkolnego.
b. Samoocenę ucznia.
c. Ocenę klasy.
3). Nauczyciele wychowawcy dokonują podsumowania punktacji na 1 tydzień przed Radą Klasyfikacyjną w danym semestrze roku szkolnego.
4). W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów (zdarzenia losowe).
5). Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2010r.. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z zastrzeżeniem pkt 1.6.
6). Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do siedmiu dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
7). W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
8). W skład komisji wchodzą:
a. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji.
b. Wychowawca klasy.
c. Wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie.
d. Pedagog.
e. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
f. Przedstawiciel Rady Rodziców.
9).Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10). Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo lub nie ukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu w Szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
11). Uczniowi, któremu w Szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy Szkoły.
12). Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
13). Gdy uczeń zagrożony jest oceną naganną, wychowawca podaje ocenę do wiadomości uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) na miesiąc przed zakończeniem semestru / roku szkolnego. Pozostałe oceny podane zostają na tydzień przed Radą Klasyfikacyjną.
14). Wychowawca klasy informuje o ustalonych ocenach zachowania innych nauczycieli w czasie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, uczniów – wychowawca podaje do wiadomości ucznia ( na drugi dzień po radzie klasyfikacyjnej), rodziców – na spotkaniach semestralnych (wywiadówkach).
15). Rodzic w ciągu 7 dni od powrotu dziecka do szkoły, a w szczególnych sytuacjach w ciągu 14 dni, ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka.
Usprawiedliwienie to powinno być podpisane przez Rodzica. Wychowawca ma obowiązek przechowywać usprawiedliwienie do końca semestru lub końca roku.
16). Zobowiązuje się uczniów do rozliczenia się z wypożyczonych z biblioteki szkolnej książek na tydzień przed roczną Radą Klasyfikacyjną. Niedopełnienie tych obowiązków skutkuje uzyskaniem ujemnych punktów z zachowania.

§ 118
1. Szczegółowe kryteria ocen zachowania ucznia:
1). Na początku I i II semestru uczeń otrzymuje 100 pkt.
2). Samoocena każdego ucznia jest jawna.
. 3). Ocenę klasy przeprowadza się w następujący sposób: uczniowie wypowiadają się pisemnie, każdy uczeń przypisuje ocenę każdemu uczniowi w klasie. Nauczyciel dokonuje podsumowania obliczając średnią arytmetyczne z ocen wystawionych przez uczniów. Za ocnę wzorową uczeń uzyskuje 15 punktów, bardzo dobrą 10 punktów, dobrą 5 punktów, poprawną 0 punktów, nieodpowiednią -5 punktów, naganną -10 punktów.
4). Ocenie klasy nie podlega uczeń spełniający swój obowiązek szkolny w formie nauczania indywidualnego.
5). Ocenę zachowania stanowią punkty dodatnie i ujemne, które oblicza wychowawca klasy po uwzględnieniu pochwał i nagan dyrekcji , samooceny ucznia oceny klasy oraz grona pedagogicznego.
6). Szczegółowe ustalenia dotyczące punktów dodatnich:
Lp. Kryteria oceny Osoby oceniające Liczba
punktów
Częstotliwość
1. Laureat konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim
nauczyciel
przedmiotu
200 każdorazowo
2. Finalista konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim
nauczyciel
przedmiotu
100 każdorazowo
3. Udział w etapie rejonowym konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim
nauczyciel
przedmiotu
40 każdorazowo
4. Udział w etapie szkolnym konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim
nauczyciel
przedmiotu
10 każdorazowo
5. Zajęcie I miejsca w konkursie
pozaszkolnym
nauczyciel
przedmiotu
40 każdorazowo
6. Zajęcie II lub III miejsca w konkursie
pozaszkolnym
nauczyciel
przedmiotu
30 każdorazowo
7. Zajęcie I miejsca w konkursie
szkolnym
nauczyciel
przedmiotu
30 każdorazowo
8. Zajęcie II lub III miejsca w konkursie
szkolnym
nauczyciel
przedmiotu
20 każdorazowo
9. Udział w konkursie szkolnym
wymagającym wkładu pracy ucznia
nauczyciel
przedmiotu
5 każdorazowo
10. Zajęcie I miejsca w pozaszkolnych
zawodach sportowych(wojewódzkich)
nauczyciel
przedmiotu
100 każdorazowo
11. Zajęcie II lub III miejsca w pozaszkolnych
zawodach sportowych (wojewódzkich)
nauczyciel
przedmiotu
80 każdorazowo
12. Zajęcie I miejsca w pozaszkolnych
zawodach sportowych(powiat, rejon)
nauczyciel
przedmiotu
80 każdorazowo
13. Zajęcie II lub III miejsca w pozaszkolnych nauczyciel
przedmiotu
40 każdorazowo
14. Zajęcie I miejsca w pozaszkolnych
zawodach sportowych(gminne, międzygminne)
nauczyciel
wf
40 każdorazowo
15. Zajęcie II i III miejsca w pozaszkolnych
zawodach sportowych
nauczyciel
wf
20 każdorazowo
16. Zajęcie I miejsca w szkolnych
zawodach sportowych
nauczyciel
wf
20 każdorazowo
17. Zajęcie II lub III miejsca w szkolnych
zawodach sportowych
nauczyciel
wf
10 każdorazowo
18. Reprezentowanie szkoły
w zawodach sportowych
nauczyciel
wf
10 każdorazowo
19. Udział w rozgrywkach szkolnych nauczyciel
wf
5 każdorazowo
20. Udział w projekcie edukacyjnym opiekun projektu 20 jednorazowo
21. Systematyczny udział w kołach
zainteresowań
opiekun koła 15 jednorazowo
22. Redagowanie gazetki szkolnej opiekun gazetki 10 jednorazowo
23. Funkcja w szkole
(aktywne działanie)
opiekun Samorządu Uczniowskiego 20 jednorazowo
24. Kultura osobista wychowawca 20 jednorazowo
przy braku nagan
25. Strój galowy, stosowny do
uroczystości szkolnych
wychowawca 5 każdorazowa
26. Postępy w zachowaniu ucznia
i jego wysiłek w pracy nad sobą
wychowawca
i grono pedagogiczne
20 jednorazowo
27. Funkcja w klasie (aktywne działanie) wychowawca 10 jednorazowo
28. Praca na rzecz środowiska wychowawca
i grono pedagogiczne
10 każdorazowo
29. Pomoc podczas szkolnej imprezy
(chór, prowadzący, artyści, porządkowi)
osoba odpowiedzialna
za organizację
10 każdorazowo
30. Pomoc i organizacja
imprez sportowych
nauczyciel wf 10 każdorazowo
31. Praca na rzecz klasy
i szkoły
wychowawca i grono pedagogiczne 5 każdorazowo (max 25/m-c)
32. Wywiązywanie się
z podjętych zadań
wychowawca i grono pedagogiczne 10 jednorazowo (max 25/m-c)
33. Przyniesienie przedmiotów upiększających
sale bądź przydatnych w szkole
wychowawca 5 każdorazowo
(max 30 punktów w semestrze)
34. Pomoc kolegom w nauce, koleżeńskość,
łagodzenie konfliktów koleżeńskich
grono pedagogiczne 5 każdorazowo
35. Szacunek dla siebie i innych wychowawca 5 jednorazowo
36. Aktywne pełnienie funkcji
dyżurnego
wychowawca 5 każdorazowo po
zakończeniu tyg. dyżuru
37. Brak uwag
w ciągu miesiąca
wychowawca 5 co miesiąc
38. Uzyskanie na I semestr oceny wychowawca bez
uwag
z uwa
gami
jednorazowo
wzorowej 50 30
bardzo dobrej 40 20
dobrej 10 0
poprawnej 0 0
nieodpowiedniej 0 0
nagannej 0 0
39. 100% frekwencja w semestrze wychowawca 20 1 raz w semestrze
40. Brak nieobecności
nieusprawiedliwionych
wychowawca 10 1 raz w semestrze
41. Inne pozytywne formy aktywności
(udział w zajęciach pozaszkolnych, wolontariatu
wychowawca 5 każdorazowo
(max. 20 w semestrze)
7). Jeżeli w konkursach nie przyznaje się miejsc, lecz tylko wyróżnienia, to traktuje się to na równi z zajęciem I miejsca.
8). Szczegółowe ustalenia dotyczące punktów ujemnych:
a. Punkty ujemne przyznawane są za każde przewinienie.
b. Punkty ujemne przyznają nauczyciele, pracownicy szkoły zgłaszają poprzez dyrektora szkoły lub wychowawcę.
Lp. Kryteria oceny Liczba punktów
1. Posiadanie i spożywanie alkoholu -200
2. Posiadanie, zażywanie i rozprowadzanie narkotyków -200
3. Zachowania agresywne np. bójki od -10 do -50
4. Cyber przemoc ( obraźliwe ems, zdjęcia,
filmy, groźby telefoniczne
i na portalach internetowych)
od -10 do -50
5. Kradzież -50
6. Wpisanie ocen do dziennika -50
7. Podrobienie usprawiedliwienia -50
8. Palenie papierosów -50
9. Wyłudzenie pieniędzy -50
10. Lekceważący stosunek
do pracowników szkoły
-50
11. Aroganckie zachowanie
wobec nauczyciela
-50
12. Niewłaściwe zachowanie w stosunku
do symboli narodowych, religijnych
-20
13. Nieodpowiednie zachowanie podczas imprez,
uroczystości szkolnych, w czasie wyjść i wycieczek
-10
14. Zaczepki fizyczne -10
15. Wulgarne słownictwo -10
16. Niszczenie sprzętu i mebli -10
17. Opuszczenie lekcji bez
usprawiedliwienia (wagary)
-10
18. Ubliżanie koledze i jego rodzinie, zaczepki słowne -10
19. Niszczenie rzeczy kolegów i koleżanek -10
20. Łamanie przepisów szkolnych
(np. kłamstwa, ściąganie, odpisywanie prac domowych)
-10
21. Niewykonanie poleceń nauczyciela -5
22. Niewywiązanie się
z dobrowolnie podjętych działań
-5
23. Niewywiązanie się
z obowiązku dyżurowania
-5
24. Przeszkadzanie na lekcj -5
25. Nieodpowiednie zachowanie w stołówce,
bibliotece oraz gabinecie pielęgniarkij
-5
26. Zaśmiecanie otoczenia -5
27. Spóźnianie się na lekcję -5
28. Niezgodny z regulaminem strój i makijaż -5
29. Używanie telefonu komórkowego na lekcji -5
30. Wychodzenie poza teren szkoły bez zgody nauczyciela -5
31. Niekorzystanie
z szatni (zmiana obuwia)
-5
32. Jedzenie na lekcji bez zgody nauczyciela -5
33. Nieoddanie książek do biblioteki
szkolnej na tydzień przed roczną Radą Klasyfikacyjną
-5
34. Inne skandaliczne nieprzewidziane
zachowanie ucznia
według uznania wychowawcy i dyrekcji
-5
9). Uczeń, który jest biernym świadkiem aktów agresji i nie reaguje na nie, może być ukarany i otrzyma punkty ujemne wg uznania wychowawcy.
10). W przypadku rozbieżności między punktami przyznanymi, a regulaminem wychowawca dokonuje korekty zgodnie z punktacją zawartą w regulaminie oceniania zachowania.
11).Jeżeli uczeń dostarczy usprawiedliwienie nieobecności w szkole po terminie dwóch tygodni od powrotu, to godziny zostają usprawiedliwione, a punkty ujemne pozostają.
12). Karty oceny punktowej ucznia prowadzi i przechowuje nauczyciel wychowawca.
13). Karta indywidualnej oceny zachowania ucznia:

KARTA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA............................................................
KLASA ............ ROK SZKOLNY.................. WYCHOWAWCA..............................
Lp. Kryteria oceny ........Semestr I Semestr II
1. Laureat konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim
2. Finalista konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim
3. Udział w etapie rejonowym konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim
4. Udział w etapie szkolnym konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim
5. Zajęcie I miejsca w konkursie
pozaszkolnym
6. Zajęcie II lub III miejsca w konkursie
pozaszkolnym
7. Zajęcie I miejsca w konkursie
szkolnym
8. Zajęcie II lub III miejsca w konkursie
szkolnym
9. Udział w konkursie szkolnym
wymagającym wkładu pracy ucznia
10. Zajęcie I miejsca w pozaszkolnych
zawodach sportowych(wojewódzkich)
11. Zajęcie II lub III miejsca w pozaszkolnych
zawodach sportowych (wojewódzkich)
12. Zajęcie I miejsca w pozaszkolnych
zawodach sportowych(powiat, rejon)
13. Zajęcie II lub III miejsca w pozaszkolnych
14. Zajęcie I miejsca w pozaszkolnych
zawodach sportowych(gminne, międzygminne)
15. Zajęcie II i III miejsca w pozaszkolnych
zawodach sportowych
16. Zajęcie I miejsca w szkolnych
zawodach sportowych
17. Zajęcie II lub III miejsca w szkolnych
zawodach sportowych
18. Reprezentowanie szkoły
w zawodach sportowych
19. Udział w rozgrywkach szkolnych
20. Udział w projekcie edukacyjnym
21. Systematyczny udział w kołach
zainteresowań
22. Redagowanie gazetki szkolnej
23. Funkcja w szkole
(aktywne działanie)
24. Kultura osobista
25. Strój galowy, stosowny do
uroczystości szkolnych
26. Postępy w zachowaniu ucznia
i jego wysiłek w pracy nad sobą
27. Funkcja w klasie (aktywne działanie)
28. Praca na rzecz środowiska
29. Pomoc podczas szkolnej imprezy
(chór, prowadzący, artyści, porządkowi)
30. Pomoc i organizacja
imprez sportowych
31. Praca na rzecz klasy
i szkoły
32. Wywiązywanie się
z podjętych zadań
33. Przyniesienie przedmiotów upiększających
sale bądź przydatnych w szkole
34. Pomoc kolegom w nauce, koleżeńskość,
łagodzenie konfliktów koleżeńskich
35. Szacunek dla siebie i innych
36. Aktywne pełnienie funkcji
dyżurnego
37. Brak uwag
w ciągu miesiąca
38. Uzyskanie na I semestr oceny
39. 100% frekwencja w semestrze
40. Brak nieobecności
nieusprawiedliwionych
41. Inne pozytywne formy aktywności
(udział w zajęciach pozaszkolnych, wolontariat)
Lp. Kryteria oceny ujemnej Semestr I Semestr II
1. Posiadanie i spożywanie alkoholu
2. Posiadanie, zażywanie i rozprowadzanie narkotyków
3. Zachowania agresywne np. bójki
4. Cyber przemoc ( obraźliwe ems, zdjęcia,
filmy, groźby telefoniczne
i na portalach internetowych)
5. Kradzież
6. Wpisanie ocen do dziennika
7. Podrobienie usprawiedliwienia
8. Palenie papierosów
9. Wyłudzenie pieniędzy
10. Lekceważący stosunek
do pracowników szkoły
11. Aroganckie zachowanie
wobec nauczyciela
12. Niewłaściwe zachowanie w stosunku
do symboli narodowych, religijnych
13. Nieodpowiednie zachowanie podczas imprez,
uroczystości szkolnych, w czasie wyjść i wycieczek
14. Zaczepki fizyczne
15. Wulgarne słownictwo
16. Niszczenie sprzętu i mebli
17. Opuszczenie lekcji bez
usprawiedliwienia (wagary)
18. Ubliżanie koledze i jego rodzinie, zaczepki słowne
19. Niszczenie rzeczy kolegów i koleżanek
20. Łamanie przepisów szkolnych
(np. kłamstwa, ściąganie, odpisywanie prac domowych)
21. Niewykonanie poleceń nauczyciela
22. Niewywiązanie się
z dobrowolnie podjętych działań
23. Niewywiązanie się
z obowiązku dyżurowania
24. Przeszkadzanie na lekcj
25. Nieodpowiednie zachowanie w stołówce,
bibliotece oraz gabinecie pielęgniarkij
26. Zaśmiecanie otoczenia
27. Spóźnianie się na lekcję
28. Niezgodny z regulaminem strój i makijaż
29. Używanie telefonu komórkowego na lekcji
30. Wychodzenie poza teren szkoły bez zgody nauczyciela
31. Niekorzystanie
z szatni (zmiana obuwia)
31. Jedzenie na lekcji bez zgody nauczyciela
32. Jedzenie na lekcji bez zgody nauczyciela
33. Nieoddanie książek do biblioteki
szkolnej na tydzień przed roczną Radą Klasyfikacyjną
34. Inne skandaliczne nieprzewidziane
zachowanie ucznia
według uznania wychowawcy i dyrekcji
Samoocena ucznia (w przeliczeniu na pkt.) Semestr I Semestr II
średnia ocen klasy (w przeliczeniu na pkt.)
SUMA PUNKTÓW
OCENA Z ZACHOWANIA

§ 119
1. Ocena zachowania w klasach I – III Szkoły Podstawowej jest oceną opisową, która uwzględnia następujące kryteria.
1). Czynniki pozytywne:
a. Pracuje systematycznie, jest wytrwały samodzielny, przezwycięża trudności w nauce.
b. Systematycznie i wytrwale dąży do doskonalenia wiedzy i umiejętności.
c. Aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, na które został zakwalifikowany (np. zajęcia reedukacyjne, gimnastyka korekcyjna itp.).
d. Gromadzi dodatkowe materiały potrzebne do zajęć i umiejętnie je wykorzystuje.
e. Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia (również na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych).
f. Aktywnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych.
g. Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne.
h. Stosuje formy grzecznościowe w stosunku do nauczycieli, kolegów, pracowników szkoły i innych osób.
i. Jest życzliwy, uczynny, koleżeński i kulturalny.
j. W sposób kulturalny uczestniczy w dyskusjach na lekcjach i w kontaktach z rówieśnikami oraz pracownikami szkoły: dba o kulturę słowa.
k. Dba o higienę osobistą.
l. Dba o estetykę wyglądu, ładu i porządek w otoczeniu.
m. Szanuje przybory szkolne ( swoje i innych), pomoce i sprzęt szkolny.
n. Właściwie reaguje na krzywdę i przejawy zła.
o. Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły ( np. bierze udział w pracach samorządu, organizacji szkolnych.
p. Jest prawdomówny.
q. Szanuje godność człowieka (własną i innych).
r. Szanuje pracę innych (kolegów, pracowników szkoły).
s. Przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
t. Szanuje poglądy innych. Jest tolerancyjny.
u. Pomaga słabszym.
2). Czynniki negatywne:
a. Spóźnia się na lekcje.
b. Nie odrabia zadań domowych (ustnych, pisemnych).
c. Nie przynosi potrzebnych przyborów szkolnych.
d. Nie bierze aktywnego udziału w lekcji.
e. Nie stosuje form grzecznościowych.
f. Jest niekoleżeński, nieżyczliwy, wulgarny, arogancki i agresywny.
g. Nie potrafi w sposób kulturalny prowadzić dyskusji (utrudnia, przeszkadza, nie dba o kulturę słowa).
h. Przeszkadza nauczycielowi i kolegom w pracy na lekcji.
i. Jest konfliktowy w kontaktach z rówieśnikami.
j .Nie dba o higienę osobistą, swój wygląd zewnętrzny.
k. Nie przestrzega ładu i porządku w miejscu pracy.
l. Niszczy przybory szkolne (swoje i innych) oraz sprzęt szkolny.
m. Jest obojętny na krzywdę i przejawy zła.
n. Nie interesuje się i nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.
o. Kłamie.
p. Poniża godność człowieka (swoją i innych).
q. Stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych na terenie szkoły i w czasie wspólnych wyjść poza jej teren.
r. Nie potrafi w sposób kulturalny zachowywać się w klasie, na przerwach i w miejscach publicznych (kino, teatr, basen, wycieczka itp.).

§ 120
1. Promowanie i ukończenie Szkoły.
1). Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne końcoworoczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.
2). Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
3). Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen 4,75 i wyższą, oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
4. Uczeń kończy Szkołę:
a. Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na która składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
b. W przypadku ucznia szkoły podstawowej, – jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w § 122.
c. W przypadku ucznia gimnazjum, – jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu, o którym mowa w § 123.
5. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję w sprawie przyznania uczniom nagród.

§ 121
1. świadectwa szkolne:
1). Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji końcoworocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
2). Absolwent szkoły, przystępujący bezpośrednio po jej ukończeniu do egzaminu dojrzałości, otrzymuje – w przypadku złożenia tego egzaminu – świadectwo dojrzałości, a w przypadku niezłożenia egzaminu dojrzałości – świadectwo ukończenia szkoły. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się:
a. Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej.
b. Osiągnięcia w zawodach sportowych, co najmniej na szczeblu powiatowym.
c. Osiągnięcia artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym;
d. Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.
e. Udział w konkursach i turniejach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim.
f. Uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 122
1. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
1). Szczegółowo zakres i procedury przeprowadzania sprawdzianu określa rozdział 4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906) z późniejszymi zmianami z dnia 13 lipca Dz.U. nr 130, poz. 906 i 907.

§ 123
1. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w Gimnazjum.
1). Szczegółowo zakres i procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego określa rozdział 4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906) z późniejszymi zmianami z dnia 13 lipca Dz.U. nr 130, poz. 906 i 907.

§ 124
1. Egzamin Maturalny:
1). Szczegółowo zakres i procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego określa rozdział 5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906) z późniejszymi zmianami z dnia 13 lipca Dz.U. nr 130, poz. 906 i 907.

ROZDZIAŁ IX. SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA.

§ 125
1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy Plan Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i Szkolnego Programu Wychowawczego.

§ 126
1. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników Szkoły. Program Wychowawczy Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

§ 127
1. Kluczem do działalności wychowawczej Szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz rodziców zawarta w § 6 Misja Szkoły. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji działań wychowawczych Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

§ 128
1. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:
1). Pracy nad sobą;
2). Bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;
3). Bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie godności swojej i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja.
4). Rozwoju samorządności;
5). Dbałości o wypracowane tradycje: klasy, Szkoły i środowiska;
6). Budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;
7). Tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

§ 129
1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły.
2. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia:
a. Zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły.
b. Szanuje oraz akceptuje siebie i innych.
c. Umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym państwie oraz świecie.
d. Zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem.
e. Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów.
f. Jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje.
g. Zna, rozumie i realizuje w życiu: zasady kultury bycia, zasady skutecznego komunikowania się, zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy, akceptowany społecznie system wartości.
h. Chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń.
i. Umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych.
j. Jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

§ 130
1. W oparciu o program wychowawczy Szkoły zespół wychowawców (wychowawcy klas) opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny. Program wychowawczy w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
1). Poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości.
2). Przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby.
3). Wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem.
4). Pomoc w tworzeniu systemu wartości.
5). Strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:
a. Adaptacja.
b. Integracja.
c. Przydział ról w klasie.
d. Wewnątrzklasowy system norm postępowania.
e. Określenie praw i obowiązków w klasie, szkole.
f. Kronika klasowa, strona internetowa itp.
6. Budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:
a. Wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe.
b. Edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna.
c. Kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji rodziców uczniów.
d. Wspólne narady wychowawcze.
e. Tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy.
f. Aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska.
g. Szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”.
7). Strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne.
8). Promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z ochroną zdrowia.
9). Preorientacja zawodowa.

ROZDZIAŁ X. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY.

§ 131
1. Zadania nauczycieli:
1). Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;
2). Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
a. Dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć szkolnych.
b. Prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów.
c. Kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
d. Tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny.
e. Bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny. Informowanie rodziców o zagrożeniu ocena niedostateczną według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
f. Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach.
g. Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą.
h. Współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym.
i. Indywidualne kontakty z rodzicami uczniów.
j. Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN, OKE lub inne instytucje w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN.
k. Aktywny udział w Życiu Szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej.
l. Przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz przestrzeganie innych zapisów Kodeksu Pracy.
m. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań, opracowanie właściwego rozkładu materiału, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów.
n. Kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia.
o. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
p. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze.
q. Dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców.
3). W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
a. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
b. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:
-nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
-nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;
c. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym."
4). Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w ust. 1 i 2;
5). Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2 w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

§ 132
1. Zadania wychowawców klas:
1). Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.
a. Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.
b. Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2). Wychowawca realizuje zadania poprzez:
a. Bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań.
b. Tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania.
c. Ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (klasy pierwsze) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami,
d. Wnikanie w fizyczną i psychiczną stronę życia wychowanka, w pracę ucznia nad samodoskonaleniem.
e. Pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce.
f. Organizowanie życia codziennego wychowanków, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą,
g. Realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy.
h. Czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu, i utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce.
i. Rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się.
j. Wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy.
k. Systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału.
l. Wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich.
m. Podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą, aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach.
n. Nawiązywanie z wychowankami bliskich, bezpośrednich kontaktów, okazywanie im życzliwości i zaufania, (czemu służą zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, biwaki rajdy, obozy wakacyjne, zimowiska).
o. Unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów.
p. Tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru.
q. Wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.
r. Współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów.
s. Udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy.
3). Wychowawca ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.
4). Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:
a. Prowadzi dziennik lekcyjny i arkusze ocen.
b. Sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy.
c. Nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego.
d. Wypisuje świadectwa szkolne.
e. Wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

§ 133
1. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa uczniów:
1). Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
2). Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z zakresu bhp i p/poż.
3). Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora Szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do:
a. Punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi.
b. Aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania, agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne.
c. Przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych.
d. Dbania, by uczniowie nie śmiecili, brudzili, dewastowali ściany, ławki i inne urządzenia szkolne oraz by nie niszczyli roślin.
e. Zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych.
f. Egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw.
g. Niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych.
h. Natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
4) Nauczyciel w czasie dyżuru nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami oraz czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru.
5) Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora Szkoły lub wicedyrektora.
6) Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
7) Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
8) Nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
9) Nauczyciel zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
10) Obowiązki nauczyciela w przypadku zagrożenia pożarowego:
a. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.
b. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w Szkole.
11) Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:
a. Ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.
b. Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki.
c. W razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora szkoły.
d. Nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu.
e. Po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów.
f. Uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo.
g. Przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury.
h. Nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.
12) Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:
a. Zasadami postępowania w razie zauważenia ognia.
b. Sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia.
c. Z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych.
d. Zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

§ 134
1. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na pisemny wniosek wszystkich rodziców danej klasy złożony przez Oddziałową Radę Rodziców.

§ 135
1. Kompetencje, zadania i organizacja pracy pedagoga i psychologa szkolnego opisane zostały w § 29 i § 30.

§ 136
1. Kompetencje i zadania kierownika gospodarczego:
1). Kieruje zespołem pracowników obsługi.
2). Określa zadania i odpowiedzialność tych pracowników w formie zakresu czynności, a także stwarza im odpowiednie warunki pracy, zgodnie z przepisami BHP.
3). Pilnuje terminów ważności książeczek zdrowia pracowników Szkoły i organizuje badania okresowe.
4). Prowadzi wymaganą dokumentację pracowników.
5). Kupuje środki niezbędne do prowadzenia placówki oraz wyposażenia Szkoły w pomoce dydaktyczne.
6). Inwentaryzuje i znakuje sprzęt szkolny oraz prowadzi księgi inwentarzowe.
7). Zapewnia sprawność techniczno - eksploatacyjna budynku i urządzeń terenowych oraz zabezpiecza gmach i majątek szkolny.
8). Dba o sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia odgromowe i klucze od wyjść ewakuacyjnych.
9). Czuwa nad utrzymaniem czystość gmachu, obiektów sportowych, oraz terenu wokół Szkoły.
10). Zapewnia opiekę nad zielenią szkolną w czasie ferii.
11). Czuwa nad prawidłową gospodarka materiałową pracowników Szkoły.
12). Ocenia pracę pracowników obsługi, wnioskuje o przydzielanie premii.
13). Ustala harmonogram tygodniowej i dziennej pracy obsługi, a także harmonogram ich urlopów.
14). Ponosi odpowiedzialność przed dyrektorem Szkoły za wykonanie własnych zadań, powierzone mienie a także za dyscyplinę, poziom i atmosferę pracy pracowników niepedagogicznych.
15). Sprawuje nadzór nad obiektami sportowymi Szkoły.

§ 137
1. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym może tworzyć inne stanowiska pracy i stanowiska kierownicze. Po utworzeniu stanowiska pracy Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do opracowania zakresu zadań i kompetencji osób zajmujących te stanowiska.

§ 138
1. W Gminnym Zespole Szkół funkcjonuje Regulamin Pracy ustalony przez Dyrektora w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

ROZDZIAŁ XI. UCZNIOWIE SZKOŁY.

§ 139
1. Zasady rekrutacji
1). Warunki i tryb przechodzenia uczniów do Szkoły z innych typów szkół regulują odrębne przepisy.

§ 140
1. Uczniowie mają obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd. Strój ucznia na zajęciach lekcyjnych powinien być skromny i stonowany, uczennice nie mogą eksponować odkrytych ramion i głębokich dekoltów. Fryzura powinna być schludna, ewentualna koloryzacja ma być zbliżona do kolorów naturalnych. Biżuteria nie może być wyzywająca, kolorowa, powinna być dostosowana do sytuacji oficjalnych.
2. Strój galowy dla dziewcząt to ciemna spódnica lub spodnie, biała bluzka, a dla chłopców ciemne spodnie, biała koszula.

§ 141
1. Nagradzanie uczniów.
1). Uczeń może otrzymać nagrodę za:
a. Najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
b. Szczególnie wyróżniające się zachowanie.
c. Wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach sportowych.
d. Nienaganną frekwencję.
e. Wzorową działalność na rzecz klasy lub szkoły.

§ 142
1. Rodzaje nagród:
1). Pochwała Wychowawcy klasy wobec klasy.
2). Pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy.
3). Pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły.
4). Dyplom uznania.
5). List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.
6). Nagroda rzeczowa.
7). Nagrody Dyrektora Szkoły.

§ 143
1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę w za:
1). Nieprzestrzeganie zapisów statutu.
2). Nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach.
3). Posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających.
4). Zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia.
5). Wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.

§ 144
1. Rodzaje kar:
1). Upomnienie wychowawcy klasy.
2). Nagana wychowawcy klasy.
3). Nietypowanie ucznia do reprezentowania Szkoły do momentu zniesienia kary przez dyrektora na wniosek wychowawcy.
4). Zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych.
5). Upomnienie dyrektora Szkoły.
6). Nagana dyrektora Szkoły.
7). Nagana dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców.
8). Przeniesienie do równoległej klasy(dotyczy gimnazjum i szkoły podstawowej).
9). Przeniesienie do innej szkoły(dotyczy gimnazjum i szkoły podstawowej).
10). Skreślenie z listy uczniów (liceum).

§ 145
1. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować.
2. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu szkoły można pominąć gradację kar.

§ 146
1. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedna karę.
2. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

§ 147
1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
1). W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 144 pakt 1:
a. Wysłuchania dokonuje wychowawca klasy.
b. Udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
2. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 144 pkt 2–7:
1). Wysłuchania dokonuje dyrektor Szkoły.
2). Czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy.
3). Z czynności wysłuchania sporządza się notatkę, którą podpisują: dyrektor Szkoły, uczeń oraz wychowawca.

§ 148
1. O zastosowanej karze dyrektor Szkoły zawiadamia na piśmie ucznia, jeśli jest pełnoletni, w pozostałych przypadkach rodziców lub osobę, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kary wymienionej w § 144, pkt 6 i 7 dyrektor Szkoły udziela w obecności rodziców lub osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje podczas spotkania na terenie szkoły w terminie wskazanym przez dyrektora.(Ust. 2 nie stosuje się w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa rodziców lub osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje).
3. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.
4. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i daty jego popełnienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie odwołania.

§ 149
1. Ukaranemu, jeśli jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach rodzicom lub opiekunowi prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.
2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
3. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
4. Odwołanie wnosi się do wychowawcy.
5. Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie wychowawca, pedagog szkolny, inny nauczyciel, wicedyrektor w terminie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin do wniesienia odwołania.
6. Decyzja komisji jest ostateczna.

§ 150
1. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.
2. Zawieszeniu wykonania kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił na wniosek wychowawcy, pedagoga lub samorządu uczniowskiego
3. Wykonanie zawieszonej kary można zarządzić, jeżeli ukarany w okresie próby dopuścił się przewinienia określonego w § 143.

§ 151
1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt ucznia po roku nienagannego zachowania.

§ 152
1. Przepisów § 145, 146, 147,148,149 nie stosuje się do procedury skreślenia z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej szkoły.

§ 153
1. Szczegółowe zasady skreślenia z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej szkoły:
1). Rada Pedagogiczna Liceum może skierować wniosek do Dyrektora Szkoły o skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły.
2). Rada Pedagogiczna danej szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół może skierować wniosek do Dyrektora Szkoły o rozpoczęcie procedury karnego przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator Oświaty.
3). Wykroczenia stanowiące podstawę do skreślenia z listy uczniów (a także będące podstawą złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły):
a. świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych uczniów lub pracowników Szkoły.
b. Rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków.
c. świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych.
d. Dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego.
e. Kradzież.
f. Wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo,
g. Wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej.
h. Czyny nieobyczajne.
i. Stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby.
j. Notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących.
k. Zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej.
l. Fałszowanie dokumentów szkolnych.
m. Popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
4). Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do skreślenia ucznia ze Szkoły czy też wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły.
5). Jeżeli absencja ucznia w opinii Rady Pedagogicznej uniemożliwia realizację obowiązku szkolnego, może ona podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy.
6). Skreślenie z listy uczniów może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących środków:
a. Powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu.
b. Udzieleniu nagany Dyrektora Szkoły.
c. Karnym przeniesieniu do innej klasy (opcjonalnie).

§ 154
1. Procedura postępowania przy skreśleniu z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej szkoły: 1). Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa, Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania.
2). Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej danej szkoły.
3). Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy, pedagog (psycholog) szkolny, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego.
4). Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje RP o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.
5). Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy. 6). Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.
7). Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 5 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.
8). W przypadku niepełnoletniego ucznia Liceum Dyrektor kieruje sprawę do Kuratora Oświaty.
9). Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub prawny opiekun. W przypadku pełnoletniości ucznia, oprócz wręczenia decyzji uczniowi, do rodziców lub opiekuna prawnego kierowane jest pisemne powiadomienie listem poleconym.
10). Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
11). W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.

ROZDZIAŁ XII. WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIA W SZKOLE.

§ 155
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.
2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.
3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w czasie trwania wycieczek:
1). Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mając ym miejsce podczas zajęć;
2). Podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie z harmonogramem dyżurów;
3). Podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, fizyki, chemii innych, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.
5. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo.
6.Szkoła na stałe współpracuje z policją.
7. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.
8. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły.
9. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną oraz Dyrektora Szkoły.
10. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.
11. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

§ 154
1. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia
1). W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
a. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
b. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły.
c. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
d. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
e. W przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
f. . W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
2). W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:
a. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy;
b. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
c. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.
d. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki.
e. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
f. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.
3). W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:
a. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
b. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję.
c. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
4). W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
a. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
b. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
c. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

§ 155
1. Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów.
1). Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.
2). Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:
a. Systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji.
b. Systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy.
c. Uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im.
d. Sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły).
e. Reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.
f. Zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły.
g. Niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
3). W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe.
4). Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.
5). Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
6). Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
7). Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

§ 156
1.Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach:
1). Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
2). Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek.
a. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
b. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
c. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą.
d. Osoby pozostające pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
e. Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych.
f. Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły lub placówki.
g. Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się w sprzęt ratunkowy.
h. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym.
i. Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów.
j. Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych.
k. Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły lub placówki sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, w tym dysku, kuli, młota, oszczepu, łuku, szpady, sportowej broni strzeleckiej - jeżeli szkoła nie ma możliwości zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania z tego sprzętu.
3). Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel szkoły, a w wyjątkowych wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca odpowiednie przepisy (kwalifikacje potwierdzone dokumentem).
4). Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana według odrębnych przepisów:
a. Jeden opiekun na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z publicznych środków lokomocji.
b. Jeden opiekun na 15 uczniów, jeżeli grupa wyjeżdża poza miasto i korzysta z publicznych środków lokomocji.
c. Jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej.
d. Grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób.
e. Na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki w granicach miasta) oraz w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na piśmie.
f. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki przez opiekuna i zatwierdzenia karty przez dyrektora szkoły.
g. Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły inna pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych.
h. Kierownikiem obozu wędrownego powinien być nauczyciel posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników obozów. Opiekunem grupy zaś może być każda osoba pełnoletnia (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).
i. Organizator zajęć z klasą (grupą) poza szkołą wpisuje wyjście do zeszytu wyjść.

§ 157
1. Podstawowe zasady bezpieczeństwo w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym:
1). W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel zobowiązany jest do:
a. Kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami.
b. Zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów na lekcji i w szatni przed lekcją.
c. Dostosowania wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów.
d. Zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach.
e. Zabezpieczenia szatni przy sali gimnastycznej w czasie trwania zajęć edukacyjnych.
2). Nauczyciel wychodzący z uczniami na pływalnię zobowiązany jest do:
a. Zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie szkoły.
2. Sprawdzenia obecności.
3. Bezpiecznego przeprowadzenia uczniów zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
4. Zapoznania i przestrzegania regulaminu pływalni.
5. zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie pływalni.
6. sprawdzenie obecności.
7. właściwego nadzoru w czasie powrotu do szkoły.
3). W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.
a. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących.
b. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (opiekunów).
c. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
d. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe.
e. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami.
f. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.
g. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

ROZDZIAŁ XIII. GOSPODARKA FINANSOWA SZKOŁY.

§ 158
1. Gminny Zespół Szkół pokrywa koszty swojej działalności z dotacji na zadania oświatowe przewidzianej w budżecie organu prowadzącego.
2. Gminny Zespół Szkół zatrudnia pracowników administracyjnych, technicznych i obsługi w zależności od potrzeb organizacyjnych i możliwości finansowych.
3. Dyrektor określa szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników.
4. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ XIV. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

§ 159
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 160
1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.
2. Szkoła posiada wspólną pieczęć dla wszystkich szkół wchodzących w jej skład.
3. Tablice i pieczęcie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę szkoły.

§ 161
1. Ceremoniał szkolny:
1). Szkoły wchodzące w skład Gminnego Zespołu Szkół posiadają:
a. Szkoła podstawowa: sztandar, hymn szkoły, imię szkoły.
b. Gimnazjum: sztandar.
c. Liceum: sztandar.
2). Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości:
a. Inauguracja roku szkolnego.
b. ślubowanie uczniów klas pierwszych sp.
c. Dzień Edukacji Narodowej.
d. święto Niepodległości.
e. Rocznicę „Krwawej środy”.
f. Wigilię świąt Bożego Narodzenia.
g. Dzień Ziemi.
h. Pożegnanie absolwentów.
i. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
j. Dzień Dziecka, Dzień Sportu.
k. Zakończenie roku szkolnego.
l. Inne według planu obchodów uroczystości na dany rok szkolny.
3). Odświętny strój obowiązuje społeczność Szkoły na uroczystościach i egzaminach końcowych.

§ 162
1. Tryb wprowadzania zmian i nowelizacji statutu.
1. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:
a. Organów Szkoły.
b. Organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.
2. Tryb wprowadzania zmian do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.
3. Upoważnia się Dyrektora Szkoły do dokonywania zmian wynikających z przepisów prawnych.
4. O zmianach w statucie Dyrektor Szkoły powiadamia organa Szkoły, organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
5. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach.

§ 163
1. Statut wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2010r. na mocy uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 30 listopada 2007r.

Wykaz aktów prawnych opisujących pracę placówki oświatowej.
1. Rozporządzenie MENiS z dnia 26 marca 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2004r. Nr 66, poz. 606)
2. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)
3. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2002r. Nr 10, poz. 96).
4. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2001r. Nr 61 poz. 624)
5. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. (Dz.U. z 2002r. Nr 56, poz. 506)
6. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 988).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (Dz.U. z 2003r. Nr 23, poz. 193)
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz.U. z 2003r. Nr 26, poz. 226)
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046).
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2005r. Nr 10, poz. 75).
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych. (Dz.U. z 2005r. Nr 52, poz. 466).
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. (Dz.U. z 2005r. Nr 68, poz. 587).
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1155).
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz. (Dz.U. z 2006r. Nr 235, poz. 1703).
15. Rozporządzenie MEN z 9 lutego 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów – Dz.U z 27 lutego 2007 , Nr 35, poz. 222.
16. Ustawa z 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o systemie oświaty – Dz. U z dnia 9 maja 2007 , Nr 80 , poz. 542.
17. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 w sprawie klasyfikowania , promowania i oceniania – Dz.U , Nr .83 , poz 562.
18. Rozporządzenie MEN a dnia 13 lipca 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania – Dz.U nr 130, poz. 906 i 907.
19. Ustawa z dnia 9 maja 2007 o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela – Dz. U z dnia 11 czerwca 2007, Nr 102 , poz. 689.
20. Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.